News

« Back

Horiometría na frontera llingüística del catalán y l'aragonés

Nel Departamentu de Filoloxía Románica de la Universidá de Barcelona, defendióse apocayá un trabayu fin de grau (TFG) tituláu «La cruïlla [encruciada] benasquesa: una mirada geolingüística a través de l’ALC, l’ALG, l’ALEANR i l’ALDC». L’autor ye Bernat Corredó i Brullet, que lu redactó baxo la dirección del catedráticu José Enrique Gargallo Gil, bon conocedor de les fronteres llingüístiques de la península Ibérica.

La novedá d’esti estudiu ye l’anunciu de qu’aplica a esa conocida frontera llingüística catalano-aragonesa, la horiometría, métodu inventáu pol equipu del atles ETLEN pal estudiu de la frontera gallego-asturiana na zona Eo-Navia. Los autores del atles ETLEN suxeríen que la horiometría yera un bon métodu pal estudiu d’otres fronteres llingüístiques, citando la del catalán y aragonés como una bona candidata.

L’estudiu de Bernat Corredó ta fechu colos datos del Atlas Lingüístic de Catalunya, l’Atlas Linguistique et Ethnographique de la Gascogne, l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja, y l’Atles Lingüístic del Domini Català. Supón un averamientu horiométricu a esa frontera llingüística, preludiu d’un futuru estudiu más fonderu del que l’autor fai anuncia y que nós esperamos con interés.